Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

II SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

II SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje II zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew 28.05.2024 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 7.05.2024 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mełgiew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi najemcami
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mełgiew za rok 2023.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi w 2023 r.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi, oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2024 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.
Poprzedni wpis OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE I PROGNOZY POGODOWE

realizacja: ibif.pl

Skip to content