Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przebudowa drogi gminnej nr 105527 L w m. Jacków, gm. Mełgiew na odcinku 827 m

Przebudowa drogi gminnej nr 105527 L w m. Jacków, gm. Mełgiew na odcinku 827 m

Flaga Polski oraz godło

Zadanie realizowane w 2024 roku w ramach państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Umowa nr G/RFRD/118/2024 r. z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Kwota dofinansowania: 751.147,48
  • Całkowita wartość inwestycji: 1.073.067,83

Droga gminna nr 105527 L zlokalizowana jest w miejscowości Jacków, gm. Mełgiew. Jest to droga pełniąca funkcje dojazdową do zabudowań i jednorodzinnych i pól uprawnych. Droga częściowo przebiega przez obszar zabudowany wyznaczony za pomocą znaków pionowych ustawionych w ciągu drogi powiatowej nr 2020 L.

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej  nr 105527 L o długości 827 m. Wykonanie nowej warstwy  wiążącej i ścieralnej pozwoli na zabezpieczenie przed degradacją warstwy konstrukcyjnej znajdującej się poniżej. Nowo wykonana nawierzchnia posiada wysokiej jakości parametry szorstkości, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Poprawie ulegnie również trwałość infrastruktury dzięki zwiększonej odporności na koleinowanie, spękanie i warunki atmosferyczne. Wzrośnie również wytrzymałość na silne chwilowe obciążenie ewentualnym ruchem ciężarowym. Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna zostaną odpowiednio wyprofilowane do wymaganych spadków i rzędnych, pochylenie jezdni daszkowe w przedziale 2 % .

Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,00 m oraz  5,00 m na mijance drogowej, obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni i ujednoliceniu spadków poprzecznych przyczynią się do zwiększenia nośności przebudowanej drogi, dostosowania jej do kategorii KR-2, skrócenia czasu przejazdu, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji spalin. Wprowadzenie nowego oznakowania pionowego wpłynie na ograniczenie prędkości na przedmiotowym odcinku drogi.

Zdjęcia przed realizacją:

realizacja: ibif.pl

Skip to content