Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

05.07.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont-modernizację dróg.

05.07.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont-modernizację dróg.

Gmina w Mełgiew

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

remont-modernizacja dróg

Zamieszczenie ogłoszenia – obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy – zamówienia publicznego
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa  

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Gmina Mełgiew, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „remont-modernizacja dróg” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”.

2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

3. Adres Zamawiającego:

Gmina Mełgiew
Ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

4. Tel.: 081 759-77-01

5. Faks: 081 759-77-04

6. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia siwz:

www.melgiew.pl

Zamawiający udostępnia siwz wraz z załącznikami na stronie internetowej co najmniej do upływu terminu składania ofert.

7. Numer konta bankowego: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach O/Mełgiew 37 8689 0007 3000 0867 2000 0030.

8. Godziny pracy: w poniedziałek  9:00 do 17:00, od wtorku  do piątku, w godzinach 7.15 – 15.15 w dni pracujące dla Zamawiającego.

9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Podstawa prawna:

Art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj.  Dz. U. z 2010 roku  Nr 113 Poz. 759 z późn. zm.).

 
3) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

www.melgiew.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również uzyskać na wniosek Wykonawcy złożony w siedzibie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, pokój nr 104 b.

4) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV:

4.1/ Zakres robót obejmuje w szczególności:

I. Modernizacja dróg gminnych : nr 105514 L w m. Piotrówek- Krzesimów , Nr 105520L Żurawniki – Dominów

II. Remont dróg gminnych w miejscowościach : Janowice 105510 L, Krzesimów I -105519L , Mełgiew I – 105542 L, Podzamcze, Minkowice 105533L,  Krępiec ul. Wyspiańskiego  Nowy Krępiec ul. Nadłączna  na około 9220mb szer.4mb

Zamawiający zastrzega ,że może nastąpić  zamiana lokalizacji  wykonania części przedmiotu zamówienia tj. drogi wymienionej w pkt 2 na inną o tych samych parametrach.

Cały zakres remontu i modernizacji dróg gminnych będzie obejmował w istniejącym pasie drogowym ; mechaniczne profilowanie  i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne o szerokości 4,2 m, podbudowa kruszywa łamanego frakcji  0- 63 mm, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm, mechaniczne plantowanie poboczy.

Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określa opis techniczny dróg przedmiar robót  i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki do SIWZ.

4.2/ Roboty składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

4.3 Prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia.
W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn
i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie.

4.4/ Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

4.5/ Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć).

5) INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac związanych z realizacją zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09. 2012r.

8) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

– warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi – roboty drogowej  (prawidłowo  ukończonych) odpowiadających swoim rodzajem robotom  drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

– warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na wymienione poniżej stanowisko, posiadającą odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kierownik robót w specjalności drogowej – min. 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy lub kierownik robót i udział w realizacji zakończonej co najmniej jednej roboty budowlanej – drogowej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

b/ O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 
9) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

9.1/ W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9.2/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.2 ppkt. 2:

1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed  upływem terminu składania ofert).

4) Jeżeli w  miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.3/ Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę:

1) Formularz ofertowy,

2) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

10) INFORMACJA NA TEMAT  WADIUM

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5000,00zł. słownie: pięć tysięcy złotych).

10.1/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

10.2/ Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Urzędu Gminy Mełgiew: nr 79 8689 0007 3000 0867 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „wadium – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „remont – modernizacja dróg”.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego.

Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty.

11) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

11.1/ Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap – ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu

II etap – ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej.

11.2/ W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

cena – waga kryterium 100%

11.3/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

11.4/ Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

11.5/ Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

12) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1/ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 104 (kancelaria) urzędu gminy

12.2/ Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2012 r. o godz. 10:00

12.3/ Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

13) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1/ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.2/ Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.3/ Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.4/ Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie powoduje utraty wadium.

13.5/ Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14) WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.:

a/ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

b) termin może ulec zmianie w przypadku:

– niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego,

– wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

c) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

15) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16) INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17) INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

18) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 236356-2012w dniu 05.07.2012, na stornie internetowej Zamawiającego w dniu 05.07.2012 oraz tablicy ogłoszeń UG.

 

Szczegóły przetargu w załączniku:

Specyfikacja techniczna.pdf (205.04 KB) Specyfikacja techniczna.pdf

SWIZ.pdf (310.25 KB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr1.pdf (310.73 KB) Załącznik nr1.pdf

Poprzedni wpis Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

realizacja: ibif.pl

Skip to content