Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Konkurs ,,MÓJ PROJEKT NA POCZTÓWKĘ Z MEŁGWI"

Konkurs ,,MÓJ PROJEKT NA POCZTÓWKĘ Z MEŁGWI"

                                             REGULAMIN KONKURSU

                       ,,MÓJ PROJEKT NA POCZTÓWKĘ Z MEŁGWI"

 

I. Cel konkursu
• promocja miejscowości
• promocja lokalnych artystów,
• animacja kulturalna środowiska lokalnego.
II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do starszej młodzieży z kl VI -VII i dwóch kl gimnazjalnych
 czyli będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach.
III. Tematyka i forma pracy
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej wybrany aspekt tematu konkursu.
2. Prace konkursowe oceniane będą przez wybrane jury w dwóch kategoriach oceniające młodzież z podstawówki i gimnazjum .
3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: fotografia, rysunek, grafika, malarstwo, kolaż.
4. Nie będą uwzględniane prace przestrzenne.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
IV. Warunki:
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
2. Jeden uczestnik może dostarczyć do 3 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do konkursu 1 pracy  losowo wybranej przez organizatora.
3. Format pracy – A6.
6. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu na adres: Gminna Biblioteka Publiczna  ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew w terminie do 10.11.2017 r. z dopiskiem na kopercie „ Mój projekt na pocztówkę ''
(decyduje data stempla pocztowego).
7. Do pracy powinna być dołączona informacja o autorze pracy, zawierająca imię i nazwisko  adres ,wiek itp.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
11. Prace nie mogą zawierać treści naruszających dobrego imienia osób lub podmiotów.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 30 listopada 2017 roku.
2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość artystyczna, poziom techniczny, ujęcie tematu.
3. W konkursie przyznane zostaną w każdej z 2 kategorii trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca.
• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
• prace laureatów I miejsc w obu kategoriach zostaną wydane i rozprowadzone jako pocztówki przez Organizatora.

 

VII. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.melgiew.pl
2. Osoba, której praca znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.
3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Biblioteki w dniu

7.12.2017 o godz .10.

 

                                                               SERDECZNIE ZAPRASZAM

 

Poprzedni wpis Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn.:  „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Mełgiew”</stro

realizacja: ibif.pl

Skip to content