Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów

Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 lipca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.Zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Mełgiew o uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV – VIII pobierający naukę na terenie Gminy Mełgiew bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w danym roku szkolnym spełniają następujące kryteria:Warunek konieczny – uzyskali średnią ocen:
1) w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 5,3 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2) w klasach VII – VIII szkół podstawowych – co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.Warunek dodatkowy – uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.O uzyskanie stypendium może ubiegać się również uczeń klasy VIII, który nie spełnia w/w warunków ale uzyskał wysoką średnią wartość procentową wyniku na egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym przez OKE w wysokości – od 90% do 100% .📌 Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mełgiew najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 r.Załączniki które należy dołączyć do wnioskuObowiązkowe:

  1. poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym (świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły).
  2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe:

  1. kserokopia Zaświadczenia OKE (potwierdzona za zgodność z oryginałem) o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  2. kserokopia Zaświadczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursu interdyscyplinarnego lub tematycznego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim; tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, których zasady i sposób organizacji określa rozporządzenie MEN.

📌 Wniosek o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Mełgiew w roku szkolnym

Poprzedni wpis Wymagania higieniczno-sanitarne obowiązujące na etapie produkcji pierwotnej (uprawa oraz zbiór owoców i warzyw)

realizacja: ibif.pl

Skip to content